Yhdistyksen nimi
Lakeuden Moottorikelkkailijat r.y.
Kotipaikka
Kurikka
Y-tunnus
0632051-5
Yhdistyksen säännöt
SÄÄNNÖT
1 LUKU
Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1.§
Yhdistyksen nimi on Lakeuden Moottorikelkkailijat ja
sen kotipaikka on Kurikan kaupunki ja sen toimialueena
Pohjanmaa. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä
kerhoksi ja Suomen Moottorikelkkailijat ry:tä liitoksi.
2.§
Kerhon tarkoituksena on 1) kehittää ja ylläpitää
jäsenissään innostusta moottoriurheiluun yleensä
ja moottorikelkkailuun erityisesti lakien, asetusten,
liikennejärjestyssääntöjen ja urheilun hengessä, 2)
kasvattaa jäsenistään ajokulttuurin vaatimuksista
selvillä olevia, taitavia ja huolellisia moottorikelkkailijoita
sekä 3) edistää moottoriajoneuvojen ja erityisesti
moottorikelkkojen hyväksikäyttöä pelastusvälineinä
onnettomuustilanteissa.
Tarkoitus toteutetaan:
1) Järjestämällä moottorikelkkakilpailuja ja näytöksiä.
2) Järjestämällä kokouksia, luentoja ja
koulutustilaisuuksia.
3) Harjoittamalla valistustoimintaa ja järjestämällä
kerhoiltoja, juhlia ja muita samansuuntaisia tilaisuuksia.
4) Harjoittamalla tarkoitusperiensä mukaista
nuorisotoimintaa.
5) Harjoittamalla kerhotoimintaa.
6) Harjoittamalla voittoa tavoittelematta
pelastuspalvelutoimintaa.
Kerho voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää
omaisuutta sekä toimintansa tukemiseksi järjestää
myyjäisiä, arpajaisia, näytöksiä ja kahvilatoimintaa.
Kerho ei puutu uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin.
3.§
Kerhon kieli on suomi.
4.§
Suomen Moottorikelkkailijat ry:n jäsenenä kerho
noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja
toimintaperiaatteita.
11 LUKU
Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen.
5.§
Kerhon jäsenet ovat joko ainaisjäseniä, vuosijäseniä,
yhteisöjäseniä, kunniajäseniä ja kannattavia jäseniä.
Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön,
joka ei toimi moottoriurheilun alalla, mutta joka kuitenkin
haluaa tukea kerhon toimintaa maksamalla sille
vuotuisen kannatusjäsenmaksun.
6.§
Kerhon vuosijäseneksi voi päästä 12 vuotta täyttänyt
puhdasmaineinen henkilö, joka alistuu noudattamaan
kerhon sääntöjä ja päätöksiä, ja jonka hallitus kahden
kerhon jäsenen ehdotuksesta vuosijäseneksi hyväksyy.
Vuosijäseneltä perittävän sisäänkirjoitusmaksun ja
vuotuisen vuosijäsenmaksun suuruuden määrää
vuosikokous.
Yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä, niin ikään
kahden jäsenen ehdotuksesta, moottorikelkkailusta
kiinnostuneen ja moottorikelkka-alalla toimivan
oikeuskelpoisen yhteisön. Yhteisöjäseneltä perittävän
yhteisöjäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous.
Vuosijäsen, joka on kuulunut yhtäjaksoisesti
kaksikymmentä (20) vuotta kerhoon, vapautuu
vuosijäsenmaksusta ja on ainaisjäsen.
7.§
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta
kutsua kerhoon kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä,
jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet kerhon
tarkoituksen toteuttamiseksi. Perusteltu esitys on
jätettävä vuosikokouksen ratkaistavaksi. Kunniajäsenet
eivät maksa jäsenmaksua. Kunniajäsenillä on kerhon
kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Mikäli jäsenellä oli äänioikeus ennen kunniajäseneksi
kutsumistaan, hän ei menetä äänioikeuttaan
kunniajäseneksi kutsumisen johdosta.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksessa
valita kerhon hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti
toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtaja valitaan
eliniäksi. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla
läsnä kerhon kokouksissa ja hänellä on niissä
aina puheoikeus sekä äänioikeus, mikäli hän oli
siihen oikeutettu ennen kunniapuheenjohtajaksi
valitsemistaan. Kunniapuheenjohtaja ei maksa
jäsenmaksua.
8.§
Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti
kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Jäsensuhde lakkaa
sen kalenterivuoden, jonka kuluessa eroamisilmoitus
tehtiin, lopussa.
9.§
Ellei jäsen ennen syyskuun 30. päivää ole maksanut
vuosikokouksen määräämää jäsenmaksua tai, jos
hän on toiminut kerhon sääntöjä vastaan tavalla,
joka saattaa vahingoittaa kerhon mainetta, hallitus
voi erottaa jäsenen kerhosta. Erotetulla on oikeus
vedota seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on
oikeus olla läsnä. Tällainen vetoomus on tehtävä
kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa
erottamisesta tiedon saatuaan tätä päivää lukuun
ottamatta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin
suorittamiaan maksuja.
111 LUKU
Kerhon hallinto
10.§
Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja
omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema
hallitus, joka myös on kerhon laillinen edustaja.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan
vuosittain sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi
hallitus valitsee rahastonhoitajan ja sihteerin.
Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta puheenjohtajaa,
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että
vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä
kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla ja sen
jälkeen vuoron mukaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa
estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on
päätösvaltainen vähintään viiden (5) jäsenen ollessa
saapuvilla.
Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys
toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet menevät tasan
ratkaisee arpa.
Hallituksen tehtävänä on:
1) johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien
toteuttamiseksi;
2) hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa ne, joiden
katsotaan antaneen aiheen siihen huomioiden näiden
sääntöjen 9.§:n määräykset sekä pitää jäsenluetteloa;
3) valita tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt;
4) vahvistaa jaostojen, rahastonhoitajan, sihteerin sekä
muiden toimihenkilöiden työjärjestys;
5) hoitaa kerhon asioita jaostojen, palkatun asiamiehen
ja palkattujen kanslistien avulla, jotka viimeksi mainittu
hallitus ottaa ja erottaa, ja joiden palkkauksesta se
tekee sopimukset;
6) vastata kerhon omaisuuden- ja taloudenhoidosta;
7) valvoa ja tarkastaa kerhon kirjanpitoa;
8) valmistaa vuosikokouksessa esille otettavat asia;
9) laatia vuosikokoukselle kerhon vuosi- ja
tilikertomukset edelliseltä vuodelta;
10) toimeenpanna kerhon vuosi- ja ylimääräisten
kokousten päätökset;
11) määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten paikka ja
aika;
12) järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailujen
lisämääräykset;
13) ehdottaa liitolle ansiomerkkien saajat ja jakaa
kerhon ansiolevykkeet ym. merkit;
14) laatia menoarvio seuraavaa vuotta varten ja esittää
se vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.
11.§
Kerhon toiminnalle tarpeelliset jaostot ja toimikunnat
valitaan kerhon vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi
kerrallaan.
Vuosikokouksen valitsemat jaostot kokoontuvat
puheenjohtajansa kutsusta käsittelemään hallituksen
niille valmisteltavaksi tai suoritettavaksi antamia
asioita tai omasta aloitteestaan tekemään hallitukselle
esityksiä niille kuuluvilla kerhon toiminta-aloilla. Jos
jossakin jaostossa hallitus ei ole edustettuna, on
hallituksella oikeus valita jaostoon yksi jäsenistään.
12.§
Kerhon nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun
hallituksen keskuudesta valitseman jäsenen kanssa.
IV LUKU
Vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset
13.§
Vuosikokous pidetään vuosittain lokakuun aikana.
Paikan ja ajan määrää tarkemmin hallitus.
Kutsu vuosikokoukseen on ilmoitettava ainakin
seitsemän (7) päivää ennen kokousta kerhon Internetsivuilla, tekstiviestillä tai kerhon sähköpostilistalla.
Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat
asiat.
Vuosikokous valitsee yksinkertaisella äänten
enemmistöllä vuosikokouksen puheenjohtajan ja
sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.
14.§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
3) esitellään hallituksen laatima vuosikertomus ja
toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan
tilinpäätös;
4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle edelliseltä toimintakaudelta;
5) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa
olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle
uudet jäsenet, jolloin eronneiden tilalle valitut valitaan
ainoastaan eronneiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
6) valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä;
7) valitaan tarpeelliset jaostot;
8) valitaan edustajaehdokkaat liiton hallitukseen;
9) valitaan edustajat liiton vuosikokoukseen;
10) esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio
ja toimintasuunnitelma sekä päätetään seuraavan
toimintavuoden toiminnasta;
11) määrätään kannatusjäsenmaksun,
yhteisöjäsenmaksun sekä vuosijäsenen sisäänkirjoitusja vuosijäsenmaksun suuruus;
12) päätetään kunniajäsenten kutsumisesta
kerhoon ja tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista
kunniajäsenistä;
13) hallitus tiedottaa kokoukselle liitolle tekemänsä
ansiomerkkiehdotukset;
14) muut hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat;
15.§
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenistä on siitä
tehnyt hallitukselle kirjallisen perustellun esityksen.
Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne
asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. Kutsu
tapahtuu samalla tavalla kuin vuosikokoukseen.
Puhetta ylimääräisissä kokouksissa johtaa hallituksen
puheenjohtaja.
16.§
Kerhon, sen jaostojen ja hallituksen kokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon kokousten pöytäkirjat on
kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja valittujen
pöytäkirjantarkastajien tarkastettava mahdollisimman
pian. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan
joko heti tai seuraavassa kokouksessa.
17.§
Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten
enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni
paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa kokouksissa
tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin.
Jokaisella ainaisjäsenellä sekä erääntyneen
vuosijäsenmaksun maksaneella 15 vuotta täyttäneellä
vuosijäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenellä sekä
kannattavalla jäsenellä on puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta. Valtakirjalla ei voi äänestää.
18.§
Hallituksen ja jaostojen vaaleissa ovat entisten jäsenten
ohella vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka
näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja.
V LUKU
Kerhon talous.
19.§
Kerhon tilivuosi on syyskuun 1. päivästä elokuun
31. päivään. Tilit on hallituksen toimesta päätettävä
ja jätettävä toiminnantarkastajan tarkastettavaksi
viimeistään syyskuun 20. päivänä ja tulee
toiminnantarkastaja palauttaa ne lausuntoineen
hallitukselle viimeistään seuraavan lokakuun 1.
päivänä.
VI LUKU
Erinäisiä määräyksiä.
20.§
Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan
vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin, että vähintään
kaksikolmannesta (2/3) annetuista äänistä puoltaa
päätöstä. Ellei vähintään puolta kerhon jäsenistä
ole saapuvilla, on uusi kerhon kokous pidettävä
aikaisintaan neljä (4) viikkoa vuosikokouksen jälkeen.
Siinä kokouksessa voidaan läsnäolevien kerhon
jäsenten lukumäärästä riippumatta tehdä päätös kerhon
purkamisesta, jos vähintään kaksikolmannesta (2/3)
annetuista äänistä kannattaa sitä.
Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle
jääneet varat luovutetaan kotipaikkakunnalla toimiville
yleishyödyllisille rekisteröidyille yhdistyksille tai
yhdistykselle siten kuin purkamisesta päättävä kokous
määrää. Esitys kerhon purkamisesta on esitettävä
kokouskutsussa.
21.§
Kerhon sääntöjen muuttamiseen vaaditaan
yhdenmukainen, kahdessa peräkkäisessä, vähintään
kahden viikon väliajalla pidetyssä kokouksessa
vähintään kolmen neljänneksen (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä tai yhdessä kokouksessa yhdeksän
kymmenesosan (9/10) enemmistöllä annetuista äänistä
tehty päätös.
22.§
Muissa kohdin menetellään kuten yhdistyslaki määrää.
10.11.2019