SÄÄNNÖT

1 LUKU

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1.§

Yhdistyksen nimi on Lakeuden Moottorikelkkailijat ja sen kotipaikka on Kurikan kaupunki ja sen toimialueena Pohjanmaa. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi ja Suomen Moottoriliitto – Finlands Motorförbund r.y:tä liitoksi.

2.§

Kerhon tarkoituksena on 1) kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoriurheiluun yleensä ja moottorikelkkailuun erityisesti lakien, asetusten, liikennejärjestyssääntöjen ja urheilun hengessä, 2) kasvattaa jäsenistään ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia moottorikelkkailijoita sekä 3) edistää moottoriajoneuvojen ja erityisesti moottorikelkkojen hyväksikäyttöä pelastusvälineinä onnettomuustilanteissa.

Tarkoitus toteutetaan:

 • Järjestämällä moottorikelkkakilpailuja ja näytöksiä.
 • Järjestämällä kokouksia, luentoja ja koulutustilaisuuksia.
 • Harjoittamalla valistustoimintaa ja järjestämällä kerhoiltoja, juhlia ja muita samansuuntaisia tilaisuuksia.
 • Harjoittamalla tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa.
 • Harjoittamalla kerhotoimintaa.
 • Harjoittamalla voittoa tavoittelematta pelastuspalvelutoimintaa.

Kerho voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimintansa tukemiseksi järjestää myyjäisiä, arpajaisia, näytöksiä ja kahvilatoimintaa.

Kerho ei puutu uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin.

3.§

Kerhon kieli on suomi.

4.§

Suomen Moottoriliitto – Finlands Motorförbund r.y:n jäsenenä kerho noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja toimintaperiaatteita.

11 LUKU

Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen.

5.§

Kerhon jäsenet ovat joko ainaisjäseniä, vuosijäseniä, yhteisöjäseniä, kunniajäseniä ja kannattavia jäseniä.

Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka ei toimi moottoriurheilun alalla, mutta joka kuitenkin haluaa tuke kerhon toimintaa maksamalla sille vuotuisen kannatusjäsenmaksun.

6.§

Kerhon vuosijäseneksi voi päästä 12 vuotta täyttänyt puhdasmaineinen henkilö, joka alistuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä, ja jonka hallitus kahden kerhon jäsenen ehdotuksesta vuosijäseneksi hyväksyy. Vuosijäseneltä perittävän sisäänkirjoitusmaksun ja vuotuisen vuosijäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous.

Yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä, niin ikään kahden jäsenen ehdotuksesta, moottorikelkkailusta kiinnostuneen ja moottorikelkka-alalla toimivan oikeuskelpoisen yhteisön. Yhteisöjäseneltä perittävän yhteisöjäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous.

Vuosijäsen, joka on kuulunut yhtäjaksoisesti kaksikymmentä (20) vuotta kerhoon, vapautuu vuosijäsenmaksusta ja on ainaisjäsen.

7.§

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua kerhoon kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet kerhon tarkoituksen toteuttamiseksi. Perusteltu esitys on jätettävä vuosikokouksen ratkaistavaksi. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Kunniajäsenillä on kerhon kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Mikäli jäsenellä oli äänioikeus ennen kunniajäseneksi kutsumistaan, hän ei menetä äänioikeuttaan kunniajäseneksi kutsumisen johdosta.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksessa valita kerhon hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtaja valitaan eliniäksi. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kerhon kokouksissa ja hänellä on niissä aina puheoikeus sekä äänioikeus, mikäli hän oli siihen oikeutettu ennen kunniapuheenjohtajaksi valitsemistaan. Kunniapuheenjohtaja ei maksa jäsenmaksua.

8.§

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden, jonka kuluessa eroamisilmoitus tehtiin, lopussa.

9.§

Ellei jäsen ennen syyskuun 30. päivää ole maksanut vuosikokouksen määräämää jäsenmaksua tai, jos hän on toiminut kerhon sääntöjä vastaan tavalla, joka saattaa vahingoittaa kerhon mainetta, hallitus voi erottaa jäsenen kerhosta. Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällainen vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan tätä päivää lukuun ottamatta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin suorittamiaan maksuja.

111 LUKU

Kerhon hallinto

10.§

Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, joka myös on kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan vuosittain sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee rahastonhoitajan ja sihteerin.

Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta puheenjohtajaa, valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään viiden (5) jäsenen ollessa saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet menevät tasan ratkaisee arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi;
 • hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa ne, joiden katsotaan antaneen aiheen siihen huomioiden näiden sääntöjen 9.§:n määräykset sekä pitää jäsenluetteloa;
 • valita tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt;
 • vahvistaa jaostojen, rahastonhoitajan, sihteerin sekä muiden toimihenkilöiden työjärjestys;
 • hoitaa kerhon asioita jaostojen, palkatun asiamiehen ja palkattujen kanslistien avulla, jotka viimeksi mainittu hallitus ottaa ja erottaa, ja joiden palkkauksesta se tekee sopimukset;
 • vastata kerhon omaisuuden- ja taloudenhoidosta;
 • valvoa ja tarkastaa kerhon kirjanpitoa;
 • valmistaa vuosikokouksessa esille otettavat asia;
 • laatia vuosikokoukselle kerhon vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta;
 • toimeenpanna kerhon vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset;
 • määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten paikka ja aika;
 • järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailujen lisämääräykset;
 • ehdottaa liitolle ansiomerkkien saajat ja jakaa kerhon ansiolevykkeet ym. merkit;
 • laatia menoarvio seuraavaa vuotta varten ja esittää se vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

11.§

Kerhon toiminnalle tarpeelliset jaostot ja toimikunnat valitaan kerhon vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Vuosikokouksen valitsemat jaostot kokoontuvat puheenjohtajansa kutsusta käsittelemään hallituksen niille valmisteltavaksi tai suoritettavaksi antamia asioita tai omasta aloitteestaan tekemään hallitukselle esityksiä niille kuuluvilla kerhon toiminta-aloilla. Jos jossakin jaostossa hallitus ei ole edustettuna, on hallituksella oikeus valita jaostoon yksi jäsenistään.

12.§

Kerhon nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen keskuudesta valitseman jäsenen kanssa.

IV LUKU

Vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset

13.§

Vuosikokous pidetään vuosittain lokakuun aikana. Paikan ja ajan määrää tarkemmin hallitus.

Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava ainakin seitsemän (7) päivää ennen kokousta kerhon kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Vuosikokous valitsee yksinkertaisella äänten enemmistöllä vuosikokouksen puheenjohtajan ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

14.§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
 • esitellään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä toimintakaudelta;
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet, jolloin eronneiden tilalle valitut valitaan ainoastaan eronneiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
 • valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä;
 • valitaan tarpeelliset jaostot;
 • valitaan edustajaehdokkaat liiton hallitukseen;
 • valitaan edustajat liiton vuosikokoukseen;
 • esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma sekä päätetään seuraavan toimintavuoden toiminnasta;
 • määrätään kannatusjäsenmaksun, yhteisöjäsenmaksun sekä vuosijäsenen sisäänkirjoitus- ja vuosijäsenmaksun suuruus;
 • päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä;
 • hallitus tiedottaa kokoukselle liitolle tekemänsä ansiomerkkiehdotukset;
 • muut hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat;

15.§

Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenistä on siitä tehnyt hallitukselle kirjallisen perustellun esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. Kutsu tapahtuu samalla tavalla kuin vuosikokoukseen. Puhetta ylimääräisissä kokouksissa johtaa hallituksen puheenjohtaja.

16.§

Kerhon, sen jaostojen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava mahdollisimman pian. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan joko heti tai seuraavassa kokouksessa.

17.§

Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin.

Jokaisella ainaisjäsenellä sekä erääntyneen vuosijäsenmaksun maksaneella 15 vuotta täyttäneellä vuosijäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenellä sekä kannattavalla jäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Valtakirjalla ei voi äänestää.

18.§

Hallituksen ja jaostojen vaaleissa ovat entisten jäsenten ohella vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja.

V LUKU

Kerhon talous.

19.§

Kerhon tilivuosi on syyskuun 1. päivästä elokuun 31. päivään. Tilit on hallituksen toimesta päätettävä ja jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään syyskuun 20. päivänä ja tulee tilintarkastajien palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään seuraavan lokakuun 1. päivänä.

VI LUKU

Erinäisiä määräyksiä.

20.§

Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin, että vähintään kaksikolmannesta (2/3) annetuista äänistä puoltaa päätöstä. Ellei vähintään puolta kerhon jäsenistä ole saapuvilla, on uusi kerhon kokous pidettävä aikaisintaan neljä (4) viikkoa vuosikokouksen jälkeen. Siinä kokouksessa voidaan läsnäolevien kerhon jäsenten lukumäärästä riippumatta tehdä päätös kerhon purkamisesta, jos vähintään kaksikolmannesta (2/3) annetuista äänistä kannattaa sitä.

Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan kotipaikkakunnalla toimiville yleishyödyllisille rekisteröidyille yhdistyksille tai yhdistykselle siten kuin purkamisesta päättävä kokous määrää. Esitys kerhon purkamisesta on esitettävä kokouskutsussa.

21.§

Kerhon sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdenmukainen, kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajalla pidetyssä kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tai yhdessä kokouksessa yhdeksän kymmenesosan (9/10) enemmistöllä annetuista äänistä tehty päätös.

22.§

Muissa kohdin menetellään kuten Suomen Moottoriliitto – Finlands Motorförbund r.y:n säännöt ja yhdistyslaki määräävät.

 

2.12.1985